گنگ‌محل

گنگ‌محل


« این مادرم بود که اولین بار، قصه‌ی اکبر خان را برایم تعریف کرد. اکبر خان یک لال‌خانه ساخته بود؛ نه برای منفعت، و نه به قصد اثبات چیزی. شاید از سر کنجکاوی محض. هیچ‌کس نمی‌داند آن خانه چه مدت برقرار بود، و چه بر سر کودکانی آمد که آنجا به همراه مستخدمین خاموش‌شان محبوس بودند. کسی نمی‌داند؛ چون داستان گنگ‌محل، تنها بخشی از یک داستان طولانی‌تر بود. حکایتی درهم پیچیده و اشاره‌ای گذرا برای نشان دادن شخصیت اکبر شاه گورکانی. امپراتور خوانش‌پریش مغول که غنی‌ترین کلکسیون کتاب‌ دنیا را در آن دوران داشت.»

جان برن‌ساید

انتشارات هیرمند
۴
۱۳۹۸/۹/۱۳ ۱۱:۱۴:۲۵

جان برن‌ساید

« این مادرم بود که اولین بار، قصه‌ی اکبر خان را برایم تعریف کرد. اکبر خان یک لال‌خانه ساخته بود؛ نه برای منفعت، و نه به قصد اثبات چیزی. شاید از سر کنجکاوی محض. هیچ‌کس نمی‌داند آن خانه چه مدت برقرار بود، و چه بر سر کودکانی آمد که آنجا به همراه مستخدمین خاموش‌شان محبوس بودند. کسی نمی‌داند؛ چون داستان گنگ‌محل، تنها بخشی از یک داستان طولانی‌تر بود. حکایتی درهم پیچیده و اشاره‌ای گذرا برای نشان دادن شخصیت اکبر شاه گورکانی. امپراتور خوانش‌پریش مغول که غنی‌ترین کلکسیون کتاب‌ دنیا را در آن دوران داشت.»