بیمار خاموش 

بیمار خاموش 


«ما از تکه‌های مختلفی ساخته شده‌ایم؛ بعضی‌هایش خوب و بعضی‌هایش بد. ذهن سالم می‌تواند این ملغمه را تحمل کند و همزمان هم خوب باشد و هم بد. بیماری روانی دقیقاً یعنی فقدان این نوع درآمیختگی. در نهایت تماس‌مان را با بخش‌های ناپذیرفتنی خویشتن‌مان از دست می‌دهیم.»

الکس میخائلیدس

انتشارات هیرمند
۴
۱۳۹۸/۸/۱۷ ۱۵:۴۷:۱۴

الکس میخائلیدس

«ما از تکه‌های مختلفی ساخته شده‌ایم؛ بعضی‌هایش خوب و بعضی‌هایش بد. ذهن سالم می‌تواند این ملغمه را تحمل کند و همزمان هم خوب باشد و هم بد. بیماری روانی دقیقاً یعنی فقدان این نوع درآمیختگی. در نهایت تماس‌مان را با بخش‌های ناپذیرفتنی خویشتن‌مان از دست می‌دهیم.»