درباره صباح الدین علی نویسنده کتاب مدونا با پالتو پوست

صباح الدین علی 1948-1907 در سال 1907 در ایالت اگری دره (آردینوی امروزی در بلغارستان) متولد شد. به دلیل شغل پدر، تحصیلات ابتدایی را در ش...

ادامه مطالعه