دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

درباره دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

‌ ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق، اسطوره‌شناس و دکترای فرهنگ وزبان‌های باستانی. از 1363 زیر نظر زنده‌یاد مهرداد بهار به پژوهش در حوزه‌ی اس...

ادامه مطالعه