درباره‌ی امیرحسین کامیار، نویسنده‌ی کتاب «سمتِ آبی آتش»

امیر حسین کامیار به روایت امیرحسین کامیار: آن قدیم‌ها بعضی از بچه‌ها تند می‌دویدند، بعضی‌ها فوتبالیست‌های خوبی بودند، برخی در نقاشی، ب...

ادامه مطالعه