در حال حاضر پذیرش اثر تالیفی در نشر هیرمند امکان‌پذیر نمی‌باشد.

با احترام و  آرزوی موفقیت برای تمام مؤلفین سرزمینمان،

نشر هیرمند